تخفیف شهریه


تخفیف شهریه

تعریف: عبارت است از درصدی از شهریه که نسبت به کل شهریه ( اعم از ثابت و متغیر ) باید محاسبه شود.

تبصره: تخفیف شامل دانشجویانی که نسبت به کل شهریه آن ها توسط نهادها و ارگان ها، افراد و .... پرداخت نمی گردد.

1-حداکثر اعطای تخفیف در طول تحصیل برای دوره های کاردانی 2 نیمسال می باشد.

2-چنانچه دانشجو مشروط شود در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی شود.

3-تخفیف برای دانشجویان ممتاز علمی در هر رشته و در هر سال طبق نظر رئیس آموزشکده و تایید معاون دانشگاه در امور سما انجام می گیرد .

4-دانشجویان حائز رتبه اول تا سوم تخفیف تعلق می گیرد که برای ایشان در ترم بعد محاسبه خواهد شد .

تبصره:در مواردی به دلیل تاخیر در اعلام نمرات امتحانی برخی دروس گزینش دانشجویان ممتاز تا قبل از ثبت نام نیمسال بعد میسر نشود و اعلام شاگردان ممتاز منوط به قطعی شدن نمرات ایشان می باشد در این صورت تخفیف شهریه دانشجو به حساب طلب ایشان منظور خواهد شد.

5-تخفیف شهریه داشجویان ممتاز ورزشی

دانشجویانی که در طول مدت تحصیل در مسابقات ورزشی منطقه ای، سراسری، آموزشکده های فنی و حرفه ای مسابقات کشوری به مدال دست یافته باشند طبق بخش نامه تخفیف تعلق می گیرد.(مدرک لازم :کپی حکم قهرمانی و اصل حکم جهت تطبیق)

6-خواهر، برادر یا همسر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند.(مدرک لازم : گواهی اشتغال به تحصیل (مربوط به خواهر ، برادر یا همسر))

7-دانشجویانی که خود یا خانواده شان عضو بیماری های خاص باشد.(مدرک لازم : نامه یا کارت عضویت بیماری های خاص)

8-تخفیف معاونت محترم دانشگاه برای شرایط خاص (مدرک لازم : نامه از سازمان سما، رئیس دانشگاه، مجلس، کمیته امداد و ...)

تذکر 1: تخفیف در زمان بندی و مهلت اعلام شده در هر ترم از دانشجویان جمع آوری می شود و بعد از موعد مقرر هیچ گونه ترتیب اثری داده نمی شود که یک ماه می باشد.

تذکر 2: مدارک لازم ضمیمه برگه تخفیف شده و به امور شهریه  تحویل داده شود.

تذکر 3: جواب تخفیفات هر ترم بعد از تشکیل کمیته و شورای تخفیف اعلام خواهد شد.