سمعی و بصری


سمعی و بصری

مجهز به برد هوشمند و ظرفیت 50 نفر را دارا می باشد