چارت سازمان


چارت سازمانی

مهندس مصطفی پاکدل معاون دانشگاه و رئیس مرکز سمامهندس ایمان مکاری زاده   معاون امور آموزشی و پژوهشیحجت الاسلام سید موسی برهمند مدیر فرهنگی و دانشجوییفاطمه محمدعلی نژادی کارشناس امتحانات حمید صداقت نیا مسئول امور مالیهادی بهاریان مسئول امور عمومیمهندس علیرضا نظافت مسئول فناوری اطلاعاتنسرین نجار اصل کارشناس مشاورهمعصومه آقاجری کارشناس امور آموزشیراضیه گندمی مسئول صندوق رفاه و امور شهریهعلیرضا رمضانیحبیب اله فلاحتیخدماتسید احسان احمدی زادهحجت اله آورنگحراست