تقويم آموزشي


تقویم آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی
---------
تقویم آموزشی بهمن97
--------------
انتخاب واحد:97/11/06 الی 97/11/11
--------------------
حذف و اضافه: 97/11/27 الی 97/12/02
------------------------------
کلاسها: 97/11/13 الی 98/03/23
-------------------------------------------
امتحانات : 98/03/25 الی 98/04/06
----------------------------------------------------
پیشنیاز و هم نیاز دروس به عهده دانشجو میباشد
لطفا طبق چک لیست رشته خود ، انتخاب واحد کنید
تذکر مهم
 واريزي های شهریه  باید به صورت اينترنتي و از طریق همین سامانه صورت پذيرد
و پرداخت شهریه بصورت فیش دستی غیر قابل قبول می باشد

تقویم آموزشی آموزشکده سما بهبهان


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴