مشمولين نظام وظيفهبخشنامه نظام وظیفه سال91

باتوجه به بند بخشنامه شماره 1891/1/2-23 مورخ 4/7/91 دانشجویانی که از مهر 90شروع به تحصیل نموده اند باید در سنوات عادی تعیین شده (5 ترم) فارغ التحصیل شوند و مشمولانی که در 2 ترم سنوات ارفاقی و پس از آن فارغ التحصیل گردند تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم از خدمت ، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی باشند.