معاونت آموزشي


معاون آموزش
آقای مهندس ایمان مکاری زاده

;کارشناس ارشد شیمی
:سمت 
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سما بهبهان
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده سما بهبهان