كامپيوتر


مدیر گروه
آقای مهندس مجید سینا

کارشناس ارشد نرم افراز و دانشجوی دکترای کامپیوتر
:سمت 
مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشکده سما بهبهان
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده سما بهبهان

کامپیوتر

چک لیست دروس رشته کامپیوتر
دانلود