ساختمان


مدیر گروه ساختمان

آقای مهندس تورج صمیمی

کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

:سمت
مدیر گروه رشته ساختمان دانشکده سما بهبهان
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده سما بهبهان

ساختمان

چک لیست دروس رشته ساختمان - دیپلمه های غیر مرتبط  فنی وحرفه ای و کاردانش   دانلود

چک لیست دروس رشته ساختمان - دیپلمه های تجربی، ریاضی و علوم انسانی    دانلود

چک لیست دروس رشته ساختمان - دیپلمه های فنی و حرفه ای   دانلود

چک لیست دروس رشته ساختمان - دیپلمه های کاردانش   دانلود