حسابداري


مدیر گروه حسابداری
آقای مصطفی دلجو

کارشناس ارشد حسابداری - دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

:سمت
مدیر گروه رشته حسابداری دانشکده سما بهبهان
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده سما بهبهانعنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات : -بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و هزینه سرمایه و جریانات نقد آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-

سخنرانی علمی :1-سرمایه فکری 2- حسابداری تقلب در صورتهای مالی3- ارزیابی ریسک تقلب در صورتهای مالی

حسابداری

چک لیست دروس رشته حسابداری - دیپلمه های غیر مرتبط  فنی وحرفه ای و کاردانش   دانلود

چک لیست دروس رشته حسابداری - دیپلمه های تجربی، ریاضی و علوم انسانی    دانلود

چک لیست دروس رشته حسابداری - دیپلمه های فنی و حرفه ای   دانلود

چک لیست دروس رشته حسابداری - دیپلمه های کاردانش   دانلود