معرفی ریاست


معرفی
آقای مهندس مصطفی پاکدل

کارشناس ارشد نرم افرار
معاون دانشگاه و رییس مرکز سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان